Predicted mutation
evidence seq id position mutation freq annotation gene description
RA BX571857 1,868,342 G→A 100% G129D (GGT→GAT)  SAS1720 → putative membrane protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*BX5718571,868,3420GA100.0% 649.9 / NA 146G129D (GGT→GAT) SAS1720putative membrane protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base G (0/0);  new base A (66/80);  total (66/80)
Rejected as polymorphism: Frequency below/above cutoff threshold.
Rejected as polymorphism: Variant not supported by required number of reads on each strand.

Only 100 of 146 total aligned reads displayed.

TTCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGGTAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTAAT  >  BX571857/1868247‑1868436
                                                                                               |                                                                                              
ttCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATa                                                                                              <  2:601038/98‑1 (MQ=255)
 tCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATaa                                                                                             <  1:2261759/98‑1 (MQ=255)
  cAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATaaa                                                                                            >  1:1275132/1‑98 (MQ=255)
   ggtggAAACTATGAAATCGGTTGGTCCATCTATCGCGCTAACAAATGCTCAACGTACATATGTCGTTGCTGATGTGACCATTAAAAACAAAGATAcag                                                                                           <  2:1173107/94‑1 (MQ=255)
   aGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaag                                                                                           <  2:1173120/98‑1 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                         >  1:1379191/1‑98 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTAGCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGGCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                         <  2:391542/98‑1 (MQ=255)
      tGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaag                                                                                        >  1:733397/1‑98 (MQ=255)
       gAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGc                                                                                       >  1:2310384/1‑98 (MQ=255)
        aaaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCg                                                                                      >  2:2185307/1‑98 (MQ=255)
        aaaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCg                                                                                      <  1:1081668/98‑1 (MQ=255)
         aaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGt                                                                                     >  1:948491/1‑98 (MQ=255)
         aaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGt                                                                                     <  2:1074744/98‑1 (MQ=255)
          aCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGtt                                                                                    >  1:2083246/1‑98 (MQ=255)
          aCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGtt                                                                                    >  1:2359409/1‑98 (MQ=255)
              tGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACa                                                                                <  2:947840/98‑1 (MQ=255)
              tGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACa                                                                                >  2:2108113/1‑98 (MQ=255)
              tGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACa                                                                                <  1:597184/98‑1 (MQ=255)
              tGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACa                                                                                <  2:1474287/98‑1 (MQ=255)
               gAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACaa                                                                               <  2:2452673/98‑1 (MQ=255)
               gAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACaa                                                                               <  2:2563620/98‑1 (MQ=255)
                aaaaCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATAAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAt                                                                              >  2:1407830/1‑98 (MQ=255)
                aaaTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAt                                                                              <  1:575254/98‑1 (MQ=255)
                 aaTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAtt                                                                             >  2:1465114/1‑98 (MQ=255)
                 aaTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAtt                                                                             <  1:586055/98‑1 (MQ=255)
                  aTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTg                                                                            <  2:2451125/98‑1 (MQ=255)
                    cAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGAt                                                                          >  2:1244878/1‑98 (MQ=255)
                     aGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATa                                                                         <  1:1105132/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                        <  2:734205/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                        <  1:2407808/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                        >  1:2240515/1‑98 (MQ=255)
                       ttGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGt                                                                       >  1:320088/1‑98 (MQ=255)
                          gTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCa                                                                    <  1:1372035/98‑1 (MQ=255)
                          gTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCa                                                                    >  1:803051/1‑98 (MQ=255)
                            ccATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAAt                                                                  >  2:1073471/1‑98 (MQ=255)
                             cATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATg                                                                 <  1:1783167/98‑1 (MQ=255)
                              aTCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGt                                                                <  1:1978164/98‑1 (MQ=255)
                              aTCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGt                                                                <  1:436633/98‑1 (MQ=255)
                              aTCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGt                                                                <  2:2330138/98‑1 (MQ=255)
                                  aTCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaa                                                            <  1:1984657/98‑1 (MQ=255)
                                  aTCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaa                                                            >  1:1114568/1‑98 (MQ=255)
                                   tCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGCTTAAAAACAAAGACAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaaa                                                           >  2:346542/1‑98 (MQ=255)
                                    cgcgCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAAc                                                          >  2:2179632/1‑98 (MQ=255)
                                      cgcCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTg                                                        <  1:603782/98‑1 (MQ=255)
                                       gcCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGa                                                       <  1:1243683/98‑1 (MQ=255)
                                          aacaaATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAAt                                                    <  1:1561220/98‑1 (MQ=255)
                                          aacaaATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAAt                                                    <  1:309953/98‑1 (MQ=255)
                                             aaaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTg                                                 >  1:2535098/1‑98 (MQ=255)
                                             aaaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTg                                                 <  1:2520236/98‑1 (MQ=255)
                                              aaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTgg                                                <  2:2561632/98‑1 (MQ=255)
                                              aaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTgg                                                <  1:1615316/98‑1 (MQ=255)
                                               aTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGt                                               >  1:1858728/1‑98 (MQ=255)
                                                  cTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGAt                                            >  1:2349486/1‑98 (MQ=255)
                                                    aaaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaa                                          <  1:1537016/98‑1 (MQ=255)
                                                     aaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaaa                                         <  1:1479763/98‑1 (MQ=255)
                                                     aaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaaa                                         >  1:1488001/1‑98 (MQ=255)
                                                       ggTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAAc                                       <  1:1184337/98‑1 (MQ=255)
                                                        gTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACa                                      >  2:2094344/1‑98 (MQ=255)
                                                          aCATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACAtt                                    <  2:1829187/98‑1 (MQ=255)
                                                          aCATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACAtt                                    >  1:568585/1‑98 (MQ=255)
                                                           cATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACAttt                                   <  2:1425810/98‑1 (MQ=255)
                                                            aTTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTg                                  >  1:506709/1‑98 (MQ=255)
                                                             tttGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCTTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGa                                 <  2:82116/98‑1 (MQ=255)
                                                              ttGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGaa                                >  1:586020/1‑98 (MQ=255)
                                                              ttGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGaa                                <  1:1905469/98‑1 (MQ=255)
                                                                  cGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAg                            <  2:1435726/98‑1 (MQ=255)
                                                                   gTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGa                           <  1:1776369/98‑1 (MQ=255)
                                                                   gTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGa                           <  1:2097833/98‑1 (MQ=255)
                                                                    ttGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGat                          >  2:2400431/1‑98 (MQ=255)
                                                                     tGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGata                         >  1:1893504/1‑98 (MQ=255)
                                                                      gCTGATGTGACGATTAAAAACAACGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataa                        >  2:2545081/1‑98 (MQ=255)
                                                                      gCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataa                        >  1:1232397/1‑98 (MQ=255)
                                                                      gCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataa                        >  2:654101/1‑98 (MQ=255)
                                                                       cTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATGGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACTTTTGAAGCAGataat                       <  2:1032777/98‑1 (MQ=255)
                                                                        tGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataata                      <  2:235674/98‑1 (MQ=255)
                                                                        tGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataata                      <  1:929659/98‑1 (MQ=255)
                                                                            gtgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAgg                  >  1:1817949/1‑98 (MQ=255)
                                                                            gtgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAgg                  <  1:2241560/98‑1 (MQ=255)
                                                                             tgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGc                 >  1:2521298/1‑98 (MQ=255)
                                                                              gACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCt                >  1:2433614/1‑98 (MQ=255)
                                                                                cGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCa              <  1:2227363/98‑1 (MQ=255)
                                                                                cGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCa              <  2:1227080/98‑1 (MQ=255)
                                                                                  aTTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAAt            >  2:1650591/1‑98 (MQ=255)
                                                                                  aTTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAAt            >  1:2502627/1‑98 (MQ=255)
                                                                                  aTTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAAt            <  1:845401/98‑1 (MQ=255)
                                                                                   ttAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATg           <  2:1000238/98‑1 (MQ=255)
                                                                                    tAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGt          <  2:2567429/98‑1 (MQ=255)
                                                                                    tAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGt          >  1:792090/1‑98 (MQ=255)
                                                                                    tAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGt          >  2:1890453/1‑98 (MQ=255)
                                                                                     aaaaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTc         <  2:1911938/98‑1 (MQ=255)
                                                                                     aaaaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCAGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTc         >  2:1985236/1‑98 (MQ=255)
                                                                                      aaaaCAAAGATAAAGATGCGTTAACGATGGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAGCCATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCt        <  1:678798/98‑1 (MQ=255)
                                                                                      aaaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCt        >  2:2517756/1‑98 (MQ=255)
                                                                                      aaaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCt        >  2:2260626/1‑98 (MQ=255)
                                                                                       aaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTg       <  2:349670/98‑1 (MQ=255)
                                                                                        aaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGc      >  2:853934/1‑98 (MQ=255)
                                                                                           aaaGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTaa   <  2:1549990/98‑1 (MQ=255)
                                                                                           aaaGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTaa   >  2:1450154/1‑98 (MQ=255)
                                                                                           aaaGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTaa   <  2:952530/98‑1 (MQ=255)
                                                                                            aaGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTAAt  <  1:349665/98‑1 (MQ=255)
                                                                                               |                                                                                              
TTCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGGTAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTAAT  >  BX571857/1868247‑1868436

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: